NAILS

WE USE OPI NAIL POLISH.

FILE AND POLISH                                                                           £10

MINI MANICURE (FILE,POLISH,CUTICLE WORK)                      £15

MANICURE (FILE, POLISH, CUTICLE AND MASSAGE)              £20

DELUXE MANICURE (ALL OF ABOVE AND MASK)                     £20

TOE FILE AND POLISH                                                                     £12

MINI PEDICURE (FILE,POLISH,CUTICLE WORK)                            £15

PEDICURE  (FILE, POLISH, HARD SKIN,CUTICLE AND MASSAGE)  £25

DELUXE PEDICURE  (FILE, POLISH, HARD SKIN,CUTICLE , MASSAGE & HEATED BOOTIES) £30

CALLOUS PEEL PEDICURE ( CALLOUS PEEL , CUTICLE WORK AND FILE AND POLISH ) £45

MINX  NAILS INC MINI MANICURE                                                  £25

SHELLAC INC MINI MANICURE                                                      £25

PARAFFIN WAX MANICURE                                                            £35